Home
Legislatie Publicatie Sistemul de pensionare Introducere Statistica
Legislaţie Publicaţie Sistemul de pensionare Introducere Statistică

1. Introducere

2. Expertiza actuarială
2.1. Conţinutul expertizei actuariale
2.2. Ciclul actuarial de control
2.3. Instrumentarul expertizei actuariale

3. Bazele legislaţiei de pensionare a Republicii Moldova
3.1. Principiile generale
3.2. Contribuţiile de asigurare şi baza impozabilă
3.3. Tipurile de pensii şi condiţiile de stabilire a acestora
3.3.1. Pensiile pentru limită de vîrstă
3.3.2. Pensiile de invaliditate
3.3.3. Pensiile de urmaş
3.3.4. Pensiile unor categorii de cetăţeni
3.3.5. Pensiile/alocaţiile sociale
3.3.6. Pensiile plătite din contul bugetului de stat
3.4. Pensia minimă şi minimul garantat
3.5. Formulele de pensionare
3.6. Indexarea pensiilor

4. Situaţia demografică în Republica Moldova
4.1. Dinamica numărului şi structura pe vîrste şi sex a populaţiei
4.2. Natalitatea
4.3. Mortalitatea şi durata vieţii
4.4. Nupţialitatea şi divorţialitatea
4.5. Sporul natural şi reproducerea populaţiei
4.6. Prognoza demografică

5. Situaţia macroeconomică actuală
5.1. Tendinţele activităţii economice a populaţiei
5.2. Crearea pronosticului de bază

6. Date generale privind asigurarea cu pensii
6.1. Numărul pensionarilor
6.1.1. Analiza numărului de pensionari
6.1.2. Repartiţia numărului de pensionari în dependenţă de tipurile de pensii beneficiate
6.1.3. Numărul de pensionari în dependenţă de vîrstă şi sex
6.2. Nivelul de trai al pensionarului
6.2.1. Mărimea medie a pensiilor stabilite
6.2.2. Compensarea salariului pierdut
6.2.3. Diferenţele gender între mărimile pensiilor

7. Rezultatele modelării

8. Totalurile şi perspectivele de dezvoltare ale sistemului de pensionare
al Republicii Moldova

Anexă: Analiza riscurilor sistemelor de pensionare condiţional-cumulative
şi cumulative

Sistemul de pensionare al Republicii Moldova: expertiza actuariala

3.6. Indexarea pensiilor

Legislaţia Republicii Moldova prevede indexarea anuală a pensiilor de asigurări sociale de stat. Coeficientul de indexare constituie media dintre creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum şi creşterea anuală a salariului mediu pe ţară pentru anul precedent. Cu toate acestea, se indexează doar partea pensiei ce se achită din contul mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat. Acest mecanism de indexare a fost introdus din anul 2003. Anterior legislaţia prevedea indexarea pensiilor doar în cazul cînd nivelul inflaţiei creştea cu 5% comparativ cu indexarea precedentă. Însă această metodă nu era utilizată şi indexarea pensiilor nu se efectua, deoarece la acel moment o atenţie prioritară era acordată achitării datoriilor la pensii, iar mecanismul de indexare nu era determinat1. După achitarea tuturor datoriilor, în anii 2000-2002 toate pensiile ce se plătesc din contul bugetului asigurărilor sociale au fost recalculate de trei ori. Ca rezultat către finele anului 2002 toate pensiile au fost majorate practic de două ori. Această metodă de actualizare a pensiilor în Republica Moldova a fost considerată inacceptabilă. La părerea specialiştilor Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale acest fapt a condus la un dezechilibru al raporturilor, stabilite de legislaţie, dintre mărimile pensiilor pentru diferite categorii de beneficiari. În procesul de recalculare au fost stabilite, fără careva argumente, diferite majorări ale mărimii pensiilor pentru limită de vîrstă pentru agricultori şi lucrători din alte ramuri, precum şi pentru pensionarii de invaliditate de diferite grade.  Pe lîngă aceasta, s-a schimbat diferenţierea dintre mărimile pensiilor, ce se reglementează de Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat şi mărimile pensiilor stabilite conform altor legi2.

Prima indexare conform legislaţiei noi a fost efectuată în anul 2003. În corespundere cu legislaţia toate pensiile urmau să fie indexate cu 19.3%. Însă, cu toate acestea, au fost stabilite anumite limite pentru majorarea pensiilor. În primul rînd, indexării a fost supusă doar partea pensiei, ce nu depăşea mărimea pensiei minime pentru limită de vîrstă. Plus la aceasta, suma majorării pensiei pentru limită de vîrstă nu putea fi mai mică decît 50 de lei. A fost indexată şi pensia minimă, mărimea căreia (cu excepţia lucrătorilor din sectorul agrar) constituia 185 de lei. În rezultat, cea mai mare majorare a pensiei au primit-o beneficiarii de pensii joase. 

Evident, această indexare cu stabilirea limitelor maxime şi minime, nu poate fi recunoscută corespunzătoare mecanismului de indexare a pensiilor, stabilit de legislaţie. În acelaşi timp, este clară dorinţa puterii, în condiţiile surselor limitate, de a ridica nivelul de trai al pensionarilor, care dispun de mijloace minime pentru existenţă. Însă, urmează de recunoscut că asemenea scheme de indexare conduc la o egalizare în sistemul de pensionare.

Începînd cu anul 2004, indexarea pensiilor se efectuează sistematic, o dată în an de la 1 aprilie, după cum este stabilit în Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat. Astfel, în anul 2004 pensiile au fost indexate cu 22.3%3, în anul 2005 – cu 18.2%4, iar în anul 2006 – cu 15.7%5. Cadrul de Cheltuieli în domeniul protecţiei sociale pentru anii 2007-2009, de asemenea, prevede actualizarea mărimilor pensiilor în dependenţă de creşterea preţurilor de consum şi a salariului prin indexare. Se preconizează că în perioada 2007-2009 pensiile vor fi indexate cu 17.5%, 15.5% ş,i respectiv, cu 13.8%.

Este necesar de menţionat că în anul 2004, pe lîngă indexarea planificată, s-a efectuat o majorare semnificativă a pensiilor conform Legii nr.324 din 7 octombrie 2004 privind introducerea modificărilor în Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat nr.156 din 14.10.98. Prin legea menţionată au fost majoraţi coeficienţii utilizaţi în formulele pentru calcularea pensiilor pentru limită de vîrstă şi de invaliditate, precum şi mărimea salariului mediu lunar pe ţară, reieşind din care s-au stabilit pensiile pînă la 1 ianuarie 2001.  în rezultat suma majorării pensiilor recalculate urma să constituie cel puţin 25%. Pe lîngă aceasta, legea a stabilit, începînd cu 1 noiembrie 2004, mărimea minimă a pensiei complete pentru categoriile de bază de beneficiari. În urma acestei iniţiative legislative (luînd în consideraţie indexarea din luna aprilie), pensiile pentru limită de vîrstă s-au majorat în anul 2004 comparativ cu anul 2003 cu cel puţin 50%.


1. Raportul social anual al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, anul 2002.

2. Raportul social anual al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, anul 2002.

3. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.278 din 22 martie 2004 „Cu privire la indexarea pensiilor”

4. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.291 din 17 martie 2005 „Cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat”

5. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.297 din 21 martie 2006 „Cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat”


Назад К оглавлению Вперед

© Independent Actuarial Information-Analitical Center
Office 342, Building 3a, 1 Khoroshiovsky Proezd, Moscow, 125284 Russia
Tel./fax: (7-495)255-63-08, e-mail: Chief@actuaries.ru