Home
Legislatie Publicatie Sistemul de pensionare Introducere Statistica
Legislaţie Publicaţie Sistemul de pensionare Introducere Statistică

1. Introducere

2. Expertiza actuarială
2.1. Conţinutul expertizei actuariale
2.2. Ciclul actuarial de control
2.3. Instrumentarul expertizei actuariale

3. Bazele legislaţiei de pensionare a Republicii Moldova
3.1. Principiile generale
3.2. Contribuţiile de asigurare şi baza impozabilă
3.3. Tipurile de pensii şi condiţiile de stabilire a acestora
3.3.1. Pensiile pentru limită de vîrstă
3.3.2. Pensiile de invaliditate
3.3.3. Pensiile de urmaş
3.3.4. Pensiile unor categorii de cetăţeni
3.3.5. Pensiile/alocaţiile sociale
3.3.6. Pensiile plătite din contul bugetului de stat
3.4. Pensia minimă şi minimul garantat
3.5. Formulele de pensionare
3.6. Indexarea pensiilor

4. Situaţia demografică în Republica Moldova
4.1. Dinamica numărului şi structura pe vîrste şi sex a populaţiei
4.2. Natalitatea
4.3. Mortalitatea şi durata vieţii
4.4. Nupţialitatea şi divorţialitatea
4.5. Sporul natural şi reproducerea populaţiei
4.6. Prognoza demografică

5. Situaţia macroeconomică actuală
5.1. Tendinţele activităţii economice a populaţiei
5.2. Crearea pronosticului de bază

6. Date generale privind asigurarea cu pensii
6.1. Numărul pensionarilor
6.1.1. Analiza numărului de pensionari
6.1.2. Repartiţia numărului de pensionari în dependenţă de tipurile de pensii beneficiate
6.1.3. Numărul de pensionari în dependenţă de vîrstă şi sex
6.2. Nivelul de trai al pensionarului
6.2.1. Mărimea medie a pensiilor stabilite
6.2.2. Compensarea salariului pierdut
6.2.3. Diferenţele gender între mărimile pensiilor

7. Rezultatele modelării

8. Totalurile şi perspectivele de dezvoltare ale sistemului de pensionare
al Republicii Moldova

Anexă: Analiza riscurilor sistemelor de pensionare condiţional-cumulative
şi cumulative

Sistemul de pensionare al Republicii Moldova: expertiza actuariala

2.3. Instrumentarul expertizei actuariale

Efectuarea expertizei actuariale a sistemului de pensionare al ţării este posibilă doar cu utilizarea instrumentarului specializat, adică a setului metodologic de programe, care reprezintă un sistem de programe ce se suplimentează reciproc, care soluţionează diferite probleme ale expertizei actuariale. Este de menţionat că setul de programe corespunzător la comanda Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale a Republicii Moldova a fost elaborat de către Centrul Independent Actuarial Informaţional Analitic în perioada 2004-2007. În acest set de programe au fost incluse „Modelul analitic al sistemului de pensionare al Republicii Moldova”, „Calculatorul  pensiei” şi „Modelul pe un termen mediu al sistemului de pensionare al Republicii Moldova”.

Cel mai important şi complicat element al acestui set este „Modelul analitic al sistemului de pensionare al Republicii Moldova”, destinat pentru examinarea situaţiei financiare a sistemului de pensionare al Republicii Moldova pe un termen de lungă durată. Acesta reprezintă un model desul de complicat, care conţine un număr mare de date iniţiale şi rezultate ale calculelor, care permanent se complică în legătură cu sarcinile noi înaintate de sistemul de pensionare al ţării. Acest model, precum şi majoritatea modelelor similare străine este bazat pe modelul multor situaţii. În procesul de modelare toată populaţia ţării se divizează într-un şir de cohorte social-demografice, pentru care se prognozează schimbarea în timp a situaţiilor acestora. În scopul prognozării se utilizează procesul Markov (proces discret limitat eterogen de trecere între diferite situaţii).

„Calculatorul pensiei” este destinat modelării individuale a pensiei pentru un beneficiar concret, parametrii istoriei de pensionare ai căruia sînt introduse de către utilizator.

„Modelul pe un termen mediu al sistemului de pensionare al Republicii Moldova” este destinat prognozării pe un termen mediu a indicatorilor ce ţin de stabilitatea Fondului de pensii şi evaluării solvabilităţii acestuia, stabilităţii financiare, influenţei indexării asupra echilibrului dintre fluxurile de contribuţii şi plăţi etc. Pe lîngă aceasta, modelul serveşte ca instrument pentru efectuarea analizei operative a influenţei deciziilor luate pentru o perspectivă de termen mediu.

Setul de programe elaborat reprezintă un instrumentar contemporan pentru efectuarea monitorizării actuariale asupra promovării şi dezvoltării reformei de pensionare în Republica Moldova, care, în primul rînd, este necesar pentru elaborarea măsurilor eficiente întru perfecţionarea şi dezvoltarea acesteia. Toate programele sînt realizate în baza Excel cu utilizarea VBA, au o structură de module, care asigură un nivel înalt de independenţă la diferite etape de activitate a acestora şi, ca urmare, sporeşte flexibilitatea modelelor şi utilitatea acestora pentru modernizare.

Urmează de ţinut cont de faptul că, în procesul de exploatare a setului de programe, faţă de acesta vor apărea cerinţe noi în legătură cu schimbarea legislaţiei de pensionare şi condiţiilor din exterior, care vor determina abordarea sarcinilor noi. Cerinţe noi va înainta şi sistemul de pensionare al Republicii Moldova în dezvoltare. Toate acestea vor necesita o activitate permanentă în dezvoltarea şi ajustarea setului de programe actual către realităţile apărute. Această activitate poate fi realizată în două direcţii: perfecţionarea modelului analitic de bază şi elaborarea programelor suplimentare.

Este de menţionat că „Modelul analitic al sistemului de pensionare al Republicii Moldova” – este un model complicat, care conţine un număr mare de date iniţiale şi rezultate ale calculelor. Acesta nu poate fi permanent complicat în legătură cu sarcinile noi, care mai mult ca probabil, le va înainta sistemul de pensionare al Republicii Moldova în dezvoltare. Însă complicarea repetată a modelului este inoportună şi periculoasă, deoarece îngreunează dirijarea acestuia, ceea ce poate genera erori, camufla esenţa rezultatelor obţinute şi complica interpretarea acestora, crea o senzaţie eronată de precizie a rezultatelor (mai înaltă decît este în realitate).

De aceea o direcţie de perspectivă, deopotrivă cu perfecţionarea modelelor deja elaborate, reprezintă dezvoltarea setului de programe în direcţia creării programelor suplimentare. De exemplu, elaborarea modelului de expertiză şi evaluare a oportunităţii de modificare a legislaţiei de pensionare, pe care este imposibil de a le evalua cu ajutorul programelor deja existente. Un exemplu de acest gen de sarcini poate servi analiza eficacităţii de implementare în Republica Moldova a sistemului de pensionare condiţional-cumulativ, dezvoltarea sistemului nestatal (suplimentar) de asigurare cu pensii, inclusiv crearea sistemelor de pensionare corporative etc. totodată, eficienţa tuturor direcţiilor posibile de reformare a sistemului de pensionare urmează a fi verificată atît pentru ţară în general, cît şi pentru grupuri social-demografice separate de locuitori.

Este necesar de menţionat că elaborarea şi perfecţionarea instrumentarului de expertiză actuarială a sistemului de pensionare al ţării urmează să fie însoţită de acumularea, păstrarea şi analiza unui volum mare de informaţie statistică diversă. Luînd în consideraţie cele menţionate, se poate de constatat că, în prezent în Republica Moldova este foarte actuală problema creării unui Centru de resurse, care va acumula toată informaţia necesară pentru asigurarea monitorizării actuariale a reformei de pensionare şi unde ministerele şi departamentele implicate în colectarea acestei informaţii, conform legislaţiei, vor fi obligate să o prezinte.


Назад К оглавлению Вперед

© Independent Actuarial Information-Analitical Center
Office 342, Building 3a, 1 Khoroshiovsky Proezd, Moscow, 125284 Russia
Tel./fax: (7-495)255-63-08, e-mail: Chief@actuaries.ru