Home
Legislatie Publicatie Sistemul de pensionare Introducere Statistica
Legislaţie Publicaţie Sistemul de pensionare Introducere Statistică

1. Introducere

2. Expertiza actuarială
2.1. Conţinutul expertizei actuariale
2.2. Ciclul actuarial de control
2.3. Instrumentarul expertizei actuariale

3. Bazele legislaţiei de pensionare a Republicii Moldova
3.1. Principiile generale
3.2. Contribuţiile de asigurare şi baza impozabilă
3.3. Tipurile de pensii şi condiţiile de stabilire a acestora
3.3.1. Pensiile pentru limită de vîrstă
3.3.2. Pensiile de invaliditate
3.3.3. Pensiile de urmaş
3.3.4. Pensiile unor categorii de cetăţeni
3.3.5. Pensiile/alocaţiile sociale
3.3.6. Pensiile plătite din contul bugetului de stat
3.4. Pensia minimă şi minimul garantat
3.5. Formulele de pensionare
3.6. Indexarea pensiilor

4. Situaţia demografică în Republica Moldova
4.1. Dinamica numărului şi structura pe vîrste şi sex a populaţiei
4.2. Natalitatea
4.3. Mortalitatea şi durata vieţii
4.4. Nupţialitatea şi divorţialitatea
4.5. Sporul natural şi reproducerea populaţiei
4.6. Prognoza demografică

5. Situaţia macroeconomică actuală
5.1. Tendinţele activităţii economice a populaţiei
5.2. Crearea pronosticului de bază

6. Date generale privind asigurarea cu pensii
6.1. Numărul pensionarilor
6.1.1. Analiza numărului de pensionari
6.1.2. Repartiţia numărului de pensionari în dependenţă de tipurile de pensii beneficiate
6.1.3. Numărul de pensionari în dependenţă de vîrstă şi sex
6.2. Nivelul de trai al pensionarului
6.2.1. Mărimea medie a pensiilor stabilite
6.2.2. Compensarea salariului pierdut
6.2.3. Diferenţele gender între mărimile pensiilor

7. Rezultatele modelării

8. Totalurile şi perspectivele de dezvoltare ale sistemului de pensionare
al Republicii Moldova

Anexă: Analiza riscurilor sistemelor de pensionare condiţional-cumulative
şi cumulative

Sistemul de pensionare al Republicii Moldova: expertiza actuariala

1. Introducere

Începutul reformei sistemului de pensionare a fost marcat prin adoptarea Legii noi privind pensiile de asigurări sociale de stat nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1999.

Conform Legii adoptate în Republica Moldova s-a menţinut un sistem de pensionare distributiv, de un singur nivel, în care în scopul unei evidenţe mai depline a drepturilor la pensii acumulate, începînd cu 1 ianuarie 1999, a fost introdusă o formulă nouă de pensionare, care leagă direct suma contribuţiilor individuale achitate cu mărimea viitoare a pensiei. Suplimentar a fost introdusă formula perioadei de tranziţie, care combină drepturile la pensii acumulate în perioada de pînă la reformă şi drepturile obţinute în sistemul nou. Concomitent a început procesul de renunţare treptată la o mulţime de privilegii şi înlesniri la ieşirea la pensie, precum şi majorarea pe etape a vîrstei de pensionare şi a stagiului de cotizare, necesar pentru obţinerea pensiei pentru limită de vîrstă în mărime deplină. În anul 2003 prin legislaţie a fost stabilit coeficientul de indexare anuală a pensiei care este egal cu valoarea medie dintre indicatorii de creştere a preţurilor şi a salariului mediu pe ţară pentru anul precedent.

Cu toate acestea, reforma iniţiată în anul 1999 nu poate fi caracterizată nici fiind una radicală, nici una consecventă. Aceasta se explică prin faptul că realităţile politice din ultimii ani au condiţionat un şir de abateri de la strategia iniţială a reformei de pensionare, care s-au reflectat printr-o serie de modificări, introduse de către Parlament în legea de bază de pensionare din anul 1998 (îngheţarea temporară a vîrstei de pensionare, restabilirea unui şir de înlesniri la ieşirea la pensie, anterior anulate etc.). Ca urmare în prezent sistemul statal de pensionare al Republicii Moldova reprezintă un hibrid destul de complicat, care include un şir de elemente din sistemul vechi de pensionare, moştenit din vremea sovietică, şi elemente ale sistemului nou de asigurare. Aşadar, sistemul actual de pensionare al Republicii Moldova reprezintă un produs tipic al economiei în tranziţie, care necesită o perfecţionare continuă  şi o adaptare permanentă la realităţile economice schimbătoare.

Însemnătatea reformei de pensionare este condiţionată şi de faptul că, sistemul de pensionare este profund integrat în economia ţării şi succesele (insuccesele) acestuia nu doar se reflectă la nivel de asigurare materială a pensionarilor, ci şi în mare măsură determină parametrii situaţiei social-economice a ţării actuale şi de perspectivă şi au o influenţă semnificativă asupra situaţiei macroeconomice în general.

 În aceste condiţii destul de complicate Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale a Republicii Moldova a anunţat despre necesitatea efectuării unor calcule şi prognoze social-economice periodice şi sigure, care vor asigura calitatea necesară de realizare a măsurilor practice în cadrul reformei de pensionare, vor constitui baza de perfecţionare în continuare a legislaţiei de pensionare şi de elaborare a actelor normativ-juridice noi. Prognozele, de asemenea, sînt necesare pentru a alege variantele soluţiilor optime, ce vor asigura viabilitatea şi stabilitatea sistemului de pensionare, a reacţiona operativ la schimbările demografice şi social-economice din ţară, a utiliza raţional sursele financiare şi, în fine, a asigura garanţia de îndeplinire a obligaţiunilor faţă de pensionari.

La primele etape a reformei de pensionare în scopul modelării scenariilor de dezvoltare a sistemului de pensionare au fost utilizate diferite modele „universale”, care erau exploatate cu atragerea consultanţilor străini. Însă, este de menţionat, că nici unul din aceste modele nu a satisfăcut pe deplin necesităţile specialiştilor din domeniul asigurării cu pensii. Modelele standarde erau cu greu adaptate la specificul sistemului de pensionare al Republici Moldova.  Pe lîngă aceasta, restricţiile semnificative referitor la informaţia statistică disponibilă pentru utilizatori deseori veneau în contradicţie cu cerinţele modelelor standarde privind utilizarea datelor iniţiale.

Această circumstanţă a îndemnat Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale a Republicii Moldova, cu susţinerea Băncii Mondiale, de a iniţia realizarea proiectului, rezultatul căruia a fost elaborarea unui set de modele imitative ale sistemului de pensionare al Republicii Moldova. Este de menţionat, că în anul 2004 tenderul privind elaborarea setului respectiv de programe a fost cîştigat de Centrul Independent Actuarial Informaţional-Analitic, care are o experienţă în elaborarea programelor similare pentru sistemul de pensionare din Federaţia Rusă. În prezent setul de programe include: „Modelul analitic al sistemului de pensionare al Republicii Moldova”, „Calculatorul  pensiei” şi „Modelul pe un termen mediu al sistemului de pensionare al Republicii Moldova”, care sînt în permanentă dezvoltare şi perfecţionare.

Este clar că în procesul de exploatare a setului de programe apar un şir de cerinţe noi faţă de acesta în legătură cu modificarea legislaţiei de pensionare şi a condiţiilor externe, care determină abordarea unor sarcini noi. Cerinţe noi înaintează şi sistemul de pensionare, care este în dezvoltare continuă. Toate acestea solicită necesitatea unei activităţi permanente în dezvoltarea şi adaptarea setului existent de programe la realităţile apărute. Această activitate se efectuează în două direcţii: perfecţionarea modelelor analitice deja create şi elaborarea programelor suplimentare.

În acest sens destul de perspectivă este elaborarea programelor care permit de a evalua eficienţa implementării sistemului de pensionare condiţional-cumulativ în Republica Moldova, dezvoltarea sistemului nestatal (suplimentar) de asigurare cu pensii, inclusiv crearea sistemelor de pensionare corporative, precum şi alte direcţii posibile de reformare ale sistemului de pensionare.

Este de menţionat că elaborarea şi perfecţionarea setului de programe indicat nu este un scop în sine. Acesta reprezintă doar un instrumentar în efectuarea expertizei actuariale a sistemului de pensionare, monitoringului parametrilor de bază ai acestuia. Este de menţionat că, în Republica Moldova instrumentarul elaborat se utilizează conform destinaţiei directe destul de intens şi deja este acumulată o anumită experienţă în analiza schimbărilor indicatorilor financiari şi social-economici ai sistemului de pensionare al ţării într-o perspectivă de lungă durată cu aplicarea modelelor actuariale.

Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale de comun cu Centrul Independent Actuarial Informaţional-Analitic a pregătit pentru publicare două monografii – „Sistemul de pensionare al Republicii Moldova: expertiza actuarială” şi „Aspectele gender ale sistemului de pensionare al Republicii Moldova”, la pregătirea cărora au fost larg utilizate rezultatele modelării, efectuate cu utilizarea setului de programe (modele).


  К оглавлению Вперед

© Independent Actuarial Information-Analitical Center
Office 342, Building 3a, 1 Khoroshiovsky Proezd, Moscow, 125284 Russia
Tel./fax: (7-495)255-63-08, e-mail: Chief@actuaries.ru