Home
Legislatie Publicatie Sistemul de pensionare Introducere Statistica
Legislaţie Publicaţie Sistemul de pensionare Introducere StatisticăPublicaţii

În cadrul proiectului, dedicat dezvoltării sistemului de pensionare al Republicii Moldova, Centrul Independent Acctuarial Informaţional – Analitic, de comun cu specialiştii Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului al Republicii Moldova au pregătit un şir de monografii, consacrate tematicii date:  „Sistemul de pensionare al Republicii Moldova: modelul şi scenariile de dezvoltare”; „Sistemul de pensionare al Republicii Moldova: expertiza actuarială”;  „Aspectele gender ale sistemului de pensionare al Republicii Moldova”. Toate cărţile sînt editate în limbile rusă, moldovenească şi engleză.

Sistemul de pensionare al Republicii Moldova: modelul şi scenariile de dezvoltare

În publicaţia dată este prezentată descrierea setului de programe destinat prognozării situaţiei financiare a sistemului de pensionare al Republicii Moldova, elaborat de către colaboratorii organizaţiei autonome necomerciale „Centrul Independent Actuarial Informaţional – Analitic”. În setul de programe sînt incluse  „Modelul analitic al sistemului de pensionare al Republicii Moldova”, „Modelul pe un termen mediu al sistemului de pensionare al Republicii Moldova”  şi „Calculatorul pensiei”.  „Modelul analitic al sistemului de pensionare al Republicii Moldova” permite de a evalua situaţia financiară a sistemului de pensionare al Republicii Moldova pe un termen de lungă durată, „Calculatorul pensiei” este destinat modelării individuale a pensiei pentru un beneficiar concret, parametrii istoriei de pensionare ai căruia sînt introduşi de către utilizator.   
Procesul de elaborare a setului de programe a fost precedat de realizarea unor activităţi analitice destul de profunde ce ţin de analiza situaţiei demografice şi macroeconomice în Republica Moldova, au fost studiate procesele ce se petrec pe piaţa muncii şi în domeniul legislaţiei. S-au efectuat prognoze demografice şi macroeconomice, s-au determinat profilurile în dependenţă de vîrstă şi sex ale tuturor categoriilor de beneficiari de pensii şi plătitori de contribuţii de asigurare. Rezultatele cercetărilor efectuate, de asemenea, au fost incluse în publicaţia dată.
Setul de programe elaborat reprezintă un instrumentar contemporan pentru efectuarea monitorizării actuariale a procesului de promovare şi dezvoltare a reformelor de pensionare, care se petrec în prezent practic în toate ţările din spaţiul postsovietic, care permite de a efectua o evaluare adecvată a proceselor petrecute şi a elabora măsuri eficiente şi oportune întru corectarea acestora. De aceea, lucrarea propusă urmează să prezinte un interes deosebit pentru reprezentanţii puterii legislative şi celei executive, care sînt preocupaţi de promovarea unor asemenea reforme. Publicaţia dată, de asemenea, este destinată cercetătorilor ce se ocupă de problemele asigurării obligatorii de pensionare, economiştilor, sociologilor, demografilor, precum şi unui cerc larg de cititori care sînt interesaţi de aceste probleme.

Aspectele gender ale sistemului de pensionare al Republicii Moldova

În lucrare sînt examinate aspectele gender ale reformării sistemului de asigurare cu pensii al Republicii Moldova. Sînt detaliat examinate asimetria gender existentă în asigurarea cu pensii a ţării, factorii principali ai formării acesteia şi perspectivele de dezvoltare; este prezentată analiza consecinţelor majorării posibile a vîrstei de ieşire la pensie în aspect gender. Cartea este adresată unui cerc larg de cititori, care sînt interesaţi în perspectivele asigurării cu pensii şi egalităţii genurilor. Le va fi interesant să facă cunoştinţă cu această carte şi persoanelor, care iau decizii, politicienilor, jurnaliştilor, savanţilor, lectorilor, aspiranţilor şi studenţilor,  membrilor organizaţiilor neguvernamentale.

Sistemul de pensionare al Republicii Moldova: expertiza actuarială

Monografia dată este consacrată analizei mersului şi rezultatelor reformei de pensionare, ce se efectuează în prezent în Republica Moldova. În baza setului de modele imitative ale sistemului statal de pensionare al Republicii Moldova, elaborate de către Centrul Independent Actuarial Informaţional - Analitic, în lucrare sînt efectuate prognozele evaluării indicatorilor de dezvoltare a acestui sistem pe o perspectivă de lungă durată, sînt prezentate recomandări care urmează să contribuie la adoptarea deciziilor optime întru asigurarea viabilităţii şi stabilităţii sistemului de pensionare.

© Independent Actuarial Information-Analitical Center
Office 342, Building 3a, 1 Khoroshiovsky Proezd, Moscow, 125284 Russia
Tel./fax: (7-495)255-63-08, e-mail: Chief@actuaries.ru