Home
Legislaţie Publicaţie Sistemul de pensionare Introducere Statistică
Legislaţie Publicaţie Sistemul de pensionare Introducere StatisticăDespre proiect

Adoptarea Legii noi privind pensiile de asigurări sociale de stat nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1999, a marcat Începutul reformei sistemului de pensionare în Republica Moldova.

Conform Legii adoptate, în Republica Moldova s-a menţinut un sistem de pensionare distributiv, de un singur nivel, în care în scopul unei evidenţe mai depline a drepturilor la pensii acumulate, începînd cu 1 ianuarie 1999, a fost introdusă o formulă nouă de pensionare, care leagă direct suma contribuţiilor individuale achitate cu mărimea viitoare a pensiei. Suplimentar a fost introdusă formula perioadei de tranziţie, care combină drepturile la pensii acumulate în perioada de pînă la reformă şi drepturile obţinute în sistemul nou. Concomitent a început procesul de renunţare treptată la o mulţime de privilegii şi înlesniri la ieşirea la pensie, precum şi majorarea pe etape a vîrstei de pensionare şi a stagiului de cotizare, necesar pentru obţinerea pensiei pentru limită de vîrstă în mărime deplină. În anul 2003 prin legislaţie a fost stabilit coeficientul de indexare anuală a pensiei care este egal cu valoarea medie dintre indicatorii de creştere a preţurilor şi a salariului mediu pe ţară pentru anul precedent.

Sistemul de pensionare este profund integrat în economia ţării şi succesele (insuccesele) acestuia nu doar se reflectă asupra nivelului de asigurare materială a pensionarilor, ci şi în mare măsură determină parametrii situaţiei social-economice a ţării actuale şi de perspectivă şi au o influenţă semnificativă asupra situaţiei macroeconomice în general.

La începutul reformei de pensionare Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului al Republicii Moldova a anunţat despre necesitatea efectuării unor calcule şi prognoze social-economice periodice şi sigure, care vor asigura calitatea necesară de realizare a măsurilor practice în cadrul reformei de pensionare, vor constitui baza de perfecţionare în continuare a legislaţiei de pensionare şi de elaborare a actelor normativ-juridice noi. Prognozele, de asemenea, sînt necesare pentru a alege variantele soluţiilor optime, ce vor asigura viabilitatea şi stabilitatea sistemului de pensionare, a reacţiona operativ la schimbările demografice şi social-economice din ţară, a utiliza raţional sursele financiare şi, în fine, a asigura garanţia de îndeplinire a obligaţiunilor faţă de pensionari.

În primele etape ale reformei de pensionare, în scopul modelării scenariilor de dezvoltare a sistemului de pensionare au fost utilizate diferite modele „universale”, care erau exploatate cu atragerea consultanţilor străini. Însă, este de menţionat, că nici unul din aceste modele nu a satisfăcut pe deplin necesităţile specialiştilor din domeniul asigurării cu pensii. Modelele standarde erau cu greu adaptate la specificul sistemului de pensionare al Republici Moldova.  Pe lîngă aceasta, restricţiile semnificative referitor la informaţia statistică disponibilă pentru utilizatori deseori veneau în contradicţie cu cerinţele modelelor standarde privind utilizarea datelor iniţiale.

Această circumstanţă a îndemnat Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului al Republicii Moldova, cu susţinerea Băncii Mondiale, de a iniţia realizarea proiectului, rezultatul căruia a fost elaborarea unui set de modele imitative ale sistemului de pensionare al Republicii Moldova. Este de menţionat, că în anul 2004 tenderul privind elaborarea setului respectiv de programe a fost cîştigat de Centrul Independent Actuarial Informaţional - Analitic, care are o experienţă în elaborarea programelor similare pentru sistemul de pensionare din Federaţia Rusă. În prezent setul de programe include: „Modelul analitic al sistemului de pensionare al Republicii Moldova”, „Calculatorul  pensiei” şi „Modelul pe un termen mediu al sistemului de pensionare al Republicii Moldova”, care sînt în permanentă dezvoltare şi perfecţionare.
Setul de programe elaborat reprezintă un instrumentar contemporan pentru efectuarea monitorizării actuariale a procesului de promovare şi dezvoltare a reformei de pensionare în Republica Moldova, care, în primul rînd, este necesar pentru elaborarea măsurilor eficiente întru perfecţionarea acesteia.
În procesul de exploatare a setului de programe, faţă de acesta vor apărea cerinţe noi în legătură cu schimbarea legislaţiei de pensionare şi condiţiilor din exterior, care vor determina abordarea sarcinilor noi. Cerinţe noi va înainta şi sistemul de pensionare al Republicii Moldova în dezvoltare. Toate acestea vor necesita o activitate permanentă în dezvoltarea şi ajustarea setului de programe actual către realităţile apărute. Această activitate poate fi realizată în două direcţii: perfecţionarea modelului analitic de bază şi elaborarea programelor suplimentare.

Elaborarea programelor suplimentare este eficientă doar în cazul cînd este imposibil de a soluţiona problemele apărute cu utilizarea programelor deja existente. Un exemplu în acest sens poate servi analiza eficacităţii de implementare în Republica Moldova a sistemului de pensionare condiţional-cumulativ, dezvoltarea sistemului nestatal (suplimentar) de asigurare cu pensii, inclusiv crearea sistemelor de pensionare corporative etc.

Este de menţionat că elaborarea şi perfecţionarea setului de programe nu este un scop în sine. Acesta reprezintă doar un instrumentar în efectuarea expertizei actuariale a sistemului de pensionare, monitoringului parametrilor de bază ai acestuia. În Republica Moldova instrumentarul elaborat se utilizează conform destinaţiei directe destul de intens şi deja este acumulată o anumită experienţă în analiza schimbărilor indicatorilor financiari şi social-economici ai sistemului de pensionare al ţării într-o perspectivă de lungă durată cu aplicarea modelelor actuariale.

© Independent Actuarial Information-Analitical Center
Office 342, Building 3a, 1 Khoroshiovsky Proezd, Moscow, 125284 Russia
Tel./fax: (7-495)255-63-08, e-mail: Chief@actuaries.ru